Meten door de keten: VIPLive verbindt eerste lijn met specialistische GGZ

Hoe bied je de juiste zorg op de juiste plek? De overheid zet volop in op het voorkomen van (duurdere) zorg. Nu de uitvoering nog. NETQ Monitoring draagt hieraan een steentje bij. Met onze software faciliteren we al ruim tien jaar het monitoren van behandelingen, zodat deze tijdig kunnen worden bijgestuurd. Maar we doen ook iets nieuws: huisartsenpraktijken ondersteunen met screenen, laagdrempelig consulteren en – indien nodig – verwijzen. Samen met VIPLive hebben we dit ‘meten door de keten’ opgestart met een ADHD pilot.


Van alle huisartsenpraktijken in Nederland is maar liefst 95% via het HIS gekoppeld aan VIPLive. Huisartsen en POH’s gebruiken dit platform om te verwijzen naar, en consulteren bij ketenpartners. Ook biedt het laagdrempelig contact met patiënten en simpele aanmelding voor eHealth. VIPLive is software van Calculus – net als NETQ Healthcare een onderdeel van Topicus. Sinds een jaar is via VIPLive ook de vragenlijstenmodule van NETQ Monitoring beschikbaar voor huisartsen. Een groot deel van de zorggroepen maakt hier al gebruik van. Vooral bij de POH-GGZ is het werken met vragenlijsten al flink ingeburgerd. Op een bijeenkomst van de grotere GGZ-klanten van NETQ Healthcare vertelde Annoek Linthorst (product manager POH-GGZ bij VIPLive Calculus) onlangs welke kansen zij ziet om de verbinding tussen de huisartsenzorg en de GGZ te verbeteren. Ze nam haar toehoorders mee in de functionaliteiten van het Parnassia Groep portaal (PG portaal).


Beter contact met verwijzers

Met Parnassia Groep bouwde Calculus dit PG portaal, een set van functionaliteiten die zijn ingebouwd in VIPLive. De doelstelling hiervan was (en is) om een beter contact met de verwijzers (huisartsen) te bewerkstelligen. Via het portaal weten huisartsen in welke fase de behandeling is, bij welke regiebehandelaar deze is en welke medicatie is voorgeschreven. Ook kunnen zij makkelijker doorverwijzen naar Parnassia Groep en digitaal consultatievragen stellen. De huidige pilot met vragenlijsten betreft een uitbreiding op deze bestaande services. Hiertoe ontwikkelde Parnassia Groep een vragenlijst voor het screenen van volwassenen op ADHD. Deze vragenlijst kan door de huisarts zelf worden ingezet bij vermoeden van ADHD.

Wanneer de huisarts twijfelt over de uitkomsten of de vervolgstappen, kunnen de resultaten via het PG portaal worden voorgelegd aan de psychiater bij Parnassia Groep, waarop deze advies kan geven. Zo hoeft de patiënt dus niet (via een wachtlijst) langs een psychiater, en kan de huisarts zorg bieden met laagdrempelige ruggenspraak. Behalve screenen heeft de huisarts de mogelijkheid om te monitoren door de vragenlijst periodiek opnieuw te laten invullen door de patiënt: ‘watchful waiting’. Zo blijft de vinger aan de pols en kan de patiënt zo nodig opgeroepen worden.


Verkorten van wachtlijsten

Wanneer patiënten wel verwezen worden naar Parnassia Groep en de behandeling is afgerond en eventuele medicatie is ingesteld, komt de zorg weer terug naar de huisarts. Maar dan wel met de back-up dat deze makkelijk contact kan hebben met de psychiater. Ook hier is verdere monitoring een optie. En zo meten we niet alleen door de keten, maar bouwen we ook aan de verbinding van de ketens. Aan alle kanten lijkt de pilot pluspunten te scoren. Wanneer huisartsen zich competent blijven voelen om patiënten zelf te behandelen, zullen zij niet verwijzen. En wanneer zij zelf beter screenen, kost de intake in de GGZ minder tijd. Zo zou het meten door de keten een sleutel kunnen zijn tot het verkorten van de wachtlijsten in de GGZ. Niet in de laatste plaats plukt de patiënt hier de vruchten van.